Gåver tilsette – andre

Fagstoff  –  Gåver

Oppdatert: 06.07.2020

Visse gaver fra arbeidsgiver er skattefrie.
Skattefritaket omfatter så vel ansatte som styremedlemmer.
Gavene må bestå i annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter likestilles med gaver ytet i form av varer/tjenester.

Gaver kan gis etter flere alternativer til samme skattyter i samme år.
Det er en forutsetning at gave eller premietilståelse er en generell ordning i bedriften.

Om gaver til forretningsforbindelser: Representasjon

Gaver i denne tabellen gir fra og med 2019 fradragsrett for giver.
Julegaver mv var tom 2018 ikke-fradragsberettiget for giver.

Skattefrihet for mottaker Inntil
verdi kr
Ansettelsestid 20 år og deretter
hvert tiende år.
Overskytende beløp skattlegges.
8.000
Bedriften har bestått i 25 år eller
antall år delelig med 25
4.000
Arbeidstaker gifter seg, fyller 50
(deretter ved runde år),
går av med pensjon eller
slutter etter minst 10 år.
4.000
Andre gaver i arbeidsforhold
(julegaver og lignende) 
2.000
Erkjentlighetsgave utenfor
arbeidsforhold
500
Merverdiavgift
Det kan ikke trekkes fra inngående
merverdiavgift for gavegjenstander.
 
Visse frivillige organisasjoner
Fradraget til frivillige organisasjoner
er et eget fradrag og gis til
både personer og selskap.
 
Fradrag for 2019 og 2020 50.000

Godkjente organisasjoner som er registrert
Klikk her for Skatteetatens oversikt.

Tilskudd til yrkesopplæring og vitenskapelig forskning

Fradrag kan samlet gis med inntil kr 10.000 uten begrensning i forhold til skattyters inntekt. Kreves det fradrag for mer enn kr 10.000, kan samlet fradrag gis med inntil 10 pst. av skattyterens alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag for årets og ev. framførbare underskudd for vedkommende år. Les mer her.