Arbeidsjus

NARF har inngått et samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) der vi hver onsdag vil publisere en ny artikkel om arbeidsjus. Ingressen til artiklene finner du på våre hjemmesider med link til resten av artikkelen på HSHs web. 

Klikk her for fullstendig oversikt på sidene med arbeidsjus.

Trykk CTRL-F for å søke på denne sida (NB! bokmål) 

Arbeidsgivers forpliktelser i et ansettelsesforhold
Et ansettelsesforhold pålegger arbeidsgiver en rekke forpliktelser allerede fra inngåelse av ansettelsesavtalen. Men arbeidsgiver har også forpliktelser ved oppsigelse av et arbeidsforhold.
22.06.2005

Betydningen av å avslutte et arbeidsforhold
Enkelte ganger opplever arbeidsgivere at en ansatt slutter å møte på arbeid uten å la høre fra seg, og arbeidsgiver antar at den ansatte har sluttet. I slike tilfeller er det viktig at ansettelsesforhold avsluttes skriftlig enten fra arbeidstaker eller arbeidsgiver.
01.06.2005

Feriepenger av full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon
Mange arbeidsgivere yter «full lønn» under sykdom og svangerskapspermisjon. Et spørsmål som ofte dukker opp i den forbindelse, er hvorvidt arbeidsgiver dermed plikter å betale fulle feriepenger som om vedkommende hadde vært på jobb. Folketrygden yter nemlig bare feriepenger for deler av stønadsperioden, så spørsmålet har stor betydning for arbeidstakerens feriepengeopptjening.
11.05.2005

Lønn/arbeid på «røde» dager i mai
De fleste virksomheter holder stengt 1. og 17. mai. Skal arbeidstakerne likevel ha betaling? Et annet spørsmål er om de som faktisk arbeider disse dagene skal ha tillegg for dette.
04.05.2005

Ny arbeidsmiljølov er underveis
Stortinget skal før sommeren trolig behandle det nylig fremlagte forslaget til ny arbeidsmiljølov. Lovforslaget som ble fremmet gjennom Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) er kontroversielt og innebærer mange endringer i forhold til nåværende arbeidsmiljølov.
28.04.2005

Fastsettelse av feriefritid
Sommerferietiden nærmer seg, og det kan være på sin plass å minne om hvilke regler som gjelder rundt fastsetting av feriefritid. Ferieloven av 29.april 1988 har i kapittel II § 6 bestemmelser om hvem som bestemmer tiden for ferie. Nedenfor omtales de saksbehandlingsregler som gjelder i denne forbindelse, og hvilke tidsfrister som gjelder for fastsetting av feriefritid.
27.04.2005

Sykefravær – kan det gjøres unntak fra arbeidsgiverperioden?
Legitimt fravær fra arbeidet kan være fravær på grunn av egen sykdom, barns eller barnepassers sykdom og fravær på grunn av svangerskap. Det vil imidlertid avhenge av fraværsgrunnen om arbeidstaker har rett til lønn eller annen godtgjørelse i forbindelse med fraværet. Det kan også gjøres unntak for arbeidsgivers lønnsplikt under arbeidsgiverperioden.
13.04.2005

Regulering av oppsigelsestiden
Hvor lang oppsigelsestiden skal være er avhengig av tariffavtaler, alder, ansettelsestid og av hvem som sier opp arbeidsforholdet. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringen av oppsigelsestiden i arbeidsmiljøloven.
23.02.2005

Hva skal en arbeidsavtale inneholde?
Etter arbeidsmiljøloven § 55 B skal det inngås arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale, og arbeidsmiljøloven har krav til hva en slik avtale skal inneholde. Det er arbeidsgivers plikt å påse at en arbeidsavtale blir laget.
16.02.2005

Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen
Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen kan være en betydelig belastning for de involverte og arbeidsmiljøet som sådan. Slike problemer kan være vanskelige å takle for arbeidsgiver, som gjerne utsettes for press fra flere hold.
09.02.2005

Uteblivelse fra arbeid etter ferie i utlandet
Nordmenn har blitt et farende folk. Stadig flere legger ferien sin til utlandet, mens mange av våre nye landsmenn benytter ferietiden til å besøke hjemlandet. Etter avtale kan ferien forlenges ved at den enkelte kan søke om å få ta ut ferie på forskudd eller få overført ferie etter ferielovens bestemmelser, eller det kan søkes om permisjon uten lønn. Likevel synes enkelte at ferien blir for kort.
26.01.2005

Hvilepauser og spiserom
HSHs rådgivningstelefon får ofte spørsmål om hvilke regler som gjelder for hvile-/spisepauser. Nedenfor følger en oversikt over hvilke regler som gjelder i denne sammenheng, og hvilke krav som stilles til spiserom.
12.01.2005

Plikt til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er interne organer i virksomheten som skal bistå arbeidsgiver med å ivareta arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Nedenfor går vi nærmere inn på når man som arbeidsgiver er pålagt å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og hvilke regler som gjelder for disse organene.
15.12.2004

Retten til å stå i stilling
En arbeidstager har som hovedregel rett til å fortsette i stillingen mens en tvist om oppsigelse behandles jf arbeidsmiljøloven § 61 nr 4.  Retten til å stå i stilling innebærer at arbeidsgiver og arbeidstagers gjensidige rettigheter og plikter består inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. 
08.12.2004

Nærmere om de nye sykemeldingsreglene
De nye sykemeldingsreglene i folketrygdloven trådte i kraft 1. juli 2004. I denne artikkelen redegjøres det nærmere for enkelte problemstillinger som reglene reiser.
10.11.2004

Oppsigelse i prøvetid
Ved ansettelser har arbeidsgiver behov og ønske om å få en arbeidstaker som er skikket til stillingen. I enkelte tilfeller viser det seg at ansettelsesforholdet ikke fungerer tilfredsstillende. Det er derfor viktig at man ved ansettelser alltid har en skriftlig avtale om prøvetid. 
20.10.2004

Fri/permisjon ved planleggingsdager
I denne artikkelen behandles hvilke rettigheter arbeidstaker har til å få fri fra arbeidet i tilfeller der barnehage, SFO og barneskole stenger på grunn av planleggingsdag. Hvorvidt arbeidstaker har krav på lønn ved et slikt fravær vil også omtales.
06.10.2004