Inngangsverdiane for aksjar blir no fastsett ein gang for alle. Normalt er skattytarane vant med å måtte dokumentere (med kjøpekontrakt el) i samband med salstidspunktet kva gevinsten blir. For aksjar er dette no annleis. Personlege aksjonærar får 12.10.2007 tilsendt ei aksjonæroppgåve som viser den inngangsverdien som Skatteetaten har registrert på den enkelte aksjonær sine aksjar. Denne verdsetjinga er det utruleg viktig å kontrollere. Dersom verdsetjinga er feil, i verste fall sett til null, og dette ikkje blir oppdaga før enn i samband med eit sal av aksjen tre-fire år fram i tid, vil det vere for seint. Då får ikkje skattytar frådrag for inngangsverdien, og endar opp med å skatte for eit langt høgare beløp enn det som er reelt.


Kjelde: NARF


For å kunne beregne skjermingsfradraget etter aksjonærmodellen som ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2006, er det nødvendig for skattemyndighetene å ha oversikt over kostprisen på alle aksjer eiet av personlige aksjonærer. I forbindelse med skattereformen ble det gitt overgangsregler som ga skattemyndighetene hjemmel for å innhente kostpriser.


I tilknytning til selvangivelsen for 2006 mottok alle aksjonærer med aksjer registrert i aksjonærregisteret en forhåndsutfylt ”Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2006” (RF-1088). Denne skulle kontrolleres og eventuelt korrigeres av skattyter, og så returneres i forbindelse med selvangivelsesinnleveringen. I forbindelse med ligningen for 2006 har ligningskontrorene nå ligningsfastsatt anskaffelsesverdiene.


I rettledningen til RF-1088 skrev skatteetaten følgende:”Anskaffelsesverdien skal du benytte for å beregne gevinst eller tap ved salg eller annen realisasjon og for å beregne dine fradrag i mottatt utbytte. Denne anskaffelsesverdien fastsettes for alle aksjene du eide ved utgangen av 2006 i forbindelse med behandlingen av selvangivelsen din i år. Den fastsatte anskaffelsesverdien gjelder også for framtidige år.”


Det er svært viktig å være oppmerksomme på at de anskaffelsesverdier som ligningsfastsettes i år også vil være fastsatt med virkning for kommende år, både som grunnlag for beregning av skjermingsfradrag og som inngangsverdi ved beregning av gevinst/tap ved et senere salg  av aksjene. Dette innebærer at en senere endring av anskaffelsesverdiene kun kan skje etter de alminnelige regeler for klage eller endring uten klage. Dvs. at både aksjonær og ligningskontor i utgangspunktet er bundet av de verdiene som nå ligningsfastsettes.


Langt fra alle aksjonærer er oppmerksomme på betydningen av de ligningsfastsettelsene som skjer i år. Dette er skatteetaten oppmerksomme på, og den vil i forbindelse med utsendelse av skatteoppgjørene 12. oktober sende ut et informasjonsbrev vedlagt en oversikt over de ligningsfastsatte anskaffelsesverdiene til hver enkelt aksjonær. Aksjonærene vil få frist til 22. november d.å. med å klage på fastsettelsene.


Aksjer som ikke er registrert i Aksjonærregisteret:
Alle aksjer i norske selskaper skal være registrert i aksjonærregisteret, og aksjonæren skal ha mottatt forhåndsutfylt ”Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2006” (RF-1088) med oversikt over disse. Dersom selskapets aksjonærregisteroppgave ikke har blitt godkjent i de maskinelle kontrollene i aksjonærregisteret, vil selskapets aksjonærer ikke ha mottatt forhåndsutfylt aksjeoppgave. Disse aksjonærene skulle da ha fylt ut et eget skjema med opplysninger om disse aksjene ”Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og beregning av skattepliktig utbytte for aksjer/andeler eid per 31.12.2006” (RF-1059).


Aksjer i utenlandske selskaper er ikke registrert i aksjonærregisteret, og skattyter med aksjer i slike selskap skulle også ha levert ovennevte oppgave (RF-1059) i forbindelse med selvangivelsesinnleveringen.


I oversikten som skatteetaten nå sender ut i forbindelse med skatteoppgjørene 12. oktober vil også opplysninger om ligningsfastsettelser på grunnlag av opplysninger aksjonærene har gitt i RF-1059 fremkomme.


Sørg for at ligningskontoret får riktig grunnlag:
NARF er kjent med at en svært liten andel av de som skulle levert RF-1059 faktisk har gjort det. Vi anbefaler at disse aksjonærene sørger for å fylle ut og sende inn skjemaet innen 2. november sammen med en klage på eventuelle manglende ligningsfastsettelser, slik at ligningskontrorene nå får grunnlag for å fastsette verdiene.


Nærmere informasjon og veiledning om «Aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis»  og om utfylling av RF-1059 finner du på skatteetatens hjemmeside.


Les også:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon