Kjelde: Regnskap Norge

Det ligg mellom anna inne forslag om forenkla notekrav for små føretak. Vesentlegheitsprinsippet vert lovfesta.

Alle endringar som er foreslått går vidare til behandling i Stortinget.

VESENTLIGHETSPRINSIPPET

I gjeldende rett er vesentlighetsprinsippet en del av god regnskapsskikk som innebærer at for uvesentlige forhold kan mangler forekomme. Vesentlighetsprinsippet lovfestes nå og defineres i § 3-9. Vesentlig defineres som den status opplysninger har når utelatelse eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke avgjørelser som treffes av brukere på grunnlag av foretakets finansregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster.

ANSKAFFELSESKOST VED TILVIRKNING

Anskaffelseskost ved tilvirkning omfatter variable og faste tilvirkningskostnader. Små foretak kan unnlate å medta faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

GOODWILL

Det foreslås at bestemmelsen om goodwill endres slik at goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskriving av goodwill skal ikke reverseres.

FORSKNING OG UTVIKLING

I gjeldende regnskapslov er hovedregelen at utgifter til egen forskning og utvikling skal balanseføres. Det er imidlertid en spesialbestemmelse som sier at slike utgifter kan kostnadsføres. I forslag til endring i regnskapsloven kan utgifter til egen forskning ikke lenger innregnes i balansen. Det innebærer at slike utgifter skal kostnadsføres. Utgifter til utvikling kan fremdeles balanseføres med en mulighet for kostnadsføring. Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan skal de avskrives over maksimalt ti år.

UNNTAK FRA KONSERNREGNSKAPSPLIKT

Det blir flere unntak fra konsernregnskapsplikten dersom samtlige av foretakets datterforetak kan utelates fra konsolidering i etter § 3-8 om midlertidig eie eller påvente av salg.

NOTEOPPLYSNINGER (GJELDER ALLE FORETAK HVIS IKKE ANNET ER ANGITT)

Rekkefølge av noteopplysninger

Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap.

Hendelser etter balansedagen (gjelder ikke for små foretak)

Det skal opplyses om arten og den økonomiske virkningen av vesentlige hendelser som har inntruffet etter balansedagen, og som ikke er regnskapsført i resultatregnskap elle balanse.  

Lettelser i notekrav for små foretak

Det er foreslått en rekke lettelser i notekravene for små foretak:

 • I nytt forslag til bestemmelse skal det «opplyses om anvendte regnskapsprinsipper», mens det i tidligere bestemmelse skulle «gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper». Etter departementets vurdering innebærer dette at det kun krever en opplysning av anvendte regnskapsprinsipper uten noen ytterligere presisering.
 • Det blir ikke lenger krav om å opplyse om virkning i endring av regnskapsprinsipp, feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer.
 • Det er ikke lenger krav om å gi noteopplysninger om deler av opplysningene knyttet til datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.
 • Bestemmelsen om spesifikasjon av driftskostnadene som ikke er spesifisert etter sin art oppheves.
 • Ikke lenger krav om å opplyse om endring i avskrivningsplan.
 • Ikke lenger krav om å opplyse om utgifter som har gått med til forskning og utvikling.
 • Ikke lenger plikt til å opplyse hvilke forpliktelser som er dekket av andre avsetninger for forpliktelser.
 • Reglene om opplysning om aksjekapital, pålydende, aksjeklasser, stemmerett, 10 største aksjeeiere mv oppheves. Reglene rundt opplysning om egne aksjer og datterselskapenes beholdning av aksjer i morselskap samt om samvirkeforetak består.
 • Pliktig noteopplysning om obligatorisk tjenestepensjon faller bort.
 • Hele bestemmelsen om ytelser til ledende personer mv blir opphevet. Det innebærer at det blant annet ikke lenger vil være krav om å opplyse om lønn, godtgjørelse, sluttvederlag mv til daglig leder, medlemmer av styret og bedriftsforsamling.
 • Bestemmelsen om noteopplysninger knyttet til lån og sikkerhetsstillelse blir tilpasset til direktivbestemmelsen og blir da noe mindre omfattende.

Du finner Prop. 66 LS (2020-2021) her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon