Kjelde: Regnskap Norge

Perioden permitterte arbeidstakarar kan arbeide utan at arbeidsgivar må betale for ein ny permitteringsperiode er utvida frå 6 til 10 veker. Den utvida avbrotsperioden gjeld ut september 2021. Utviding av perioden vil ikkje påverke retten til dagpengar ved ny permittering. Les meir på LO sine nettsider.

Regjeringa foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.
Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 veker i løpet av våren få no moglegheit til å ha arbeidstakarane pemitterte fram til 1. juli.

Frå 1. januar 2021 vert det endring i utbetaling av dagpengar for delvis permitterte. Arbeidstakar må vere permittert minst 50% for å ha rett på dagpengar.

 • Før 31.12.2020 kan du få utbetalt dagpengar om du jobbar opptil 60 % av di vanlege arbeidstid i ei meldekortperiode på 14 dagar.
 • Etter 31.12.2020 kan du få utbetalt dagpengar om du jobbar opptil 50 % av di vanlege arbeidstid i ei meldekortperiode på 14 dagar.

Les meir på nav. no

Regjeringa foreslår å forlenge ordninga med utvida rett til sjukepengar for perioden 1. januar til 31. mars 2021, samt oppjustert dagpengesats til og med 31. mars 2021.

Regjeringa foreslår:

Sykepenger:

Følgende midlertidige koronatiltak, som er gitt virkning ut 2020, foreslås videreført fram til og med 31. mars 2021: 

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Det er presisert at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger
 • Redusert antall dager for arbeidsgiverfinansiering av sykepenger fra 16 til tre dager for fravær som skyldes covid-19
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19

Dagpenger:

Forhøyet sats forlenges til og med 31. mars 2021.  

 • Dagpenger ytes normalt med en kompensasjon på 62,4 prosent av grunnlaget opp til 6G. Siden 20. mars i år har kompensasjonsgraden vært økt midlertidig, ved at det gis 80 prosent av inntekter under 3G, og 62,4 prosent av inntekt mellom 3G og 6G (grunnbeløpet er ca.100 000 kr). Ved en tidligere inntekt på 6G er kompensasjonsgraden 71,2 prosent. Den økte satsen gjaldt alle som ble innvilget dagpenger med virkningsdato fra og med 20. mars, det vil si også de som ble permitterte fra 12. mars og som fikk 18 dager med lønnskompensasjon i forkant av dagpengeperioden.  

Les meir om Regjeringa sitt forslag om å forlenge ordninga med utvida rett til omsorgspengar og sjukepengar, samt forhøga dagpengesats her.

Permitteringsperioden utvida til 52 veker frå 1. november

Frå 1. november vert permitteringsperioden utvida til 52 veker. Det vert innført ein arbeidsgivarperiode II som gjeld alle som har vore permitterte i 30 veker eller meir per 1. januar 2021.

Permitterte vert sikra inntekt i 52 veker slik:

1) Arbeidsgivarperiode 1: Ti dagar med lønn fra arbeidsgivar (to veker)

2) Dagpengar under permittering: 30 veker

3) Arbeidsgivarperiode 2: Fem dagar med lønn fra arbeidsgivar (ei veke)

4) Dagpenger i ytterlegare 19 veker

Nokre særreglar vert avvikla 1. november medan andre særordningar gjeld ut året. Regjeringen skriv i ei pressemelding 30.10.2020 følgjande:

Noen av særreglene som avvikles 1. november

 • Særregler for permitterte tredjelandsborgere
 • Særregler for gradering i jordbruket, dagpenger
 • Endret krav til minsteinntekt på dagpenger
 • Forlenget periode for dem som går ut makstiden på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger
 • Særregler for lærlinger gjelder ikke for nye tilfeller etter 1. november
 • Krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering er 40 prosent

Særordninger som gjelder ut året

 • Midlertidig oppheving av ventetid på tre dager for dagpenger
 • Midlertidig økt terskel som gjør at dagpengene kan graderes opp til 60 prosent, mot 50 prosent ellers
 • Forhøyet dagpengesats: dagpengene gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G
 • I tillegg vil det frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger. Det arbeides også med et permanent regelverk på dette området

PERMITTERTE ARBEIDSTAKARAR KAN BEHALDE MEDLEMSKAP I PENSJONSORDNINGA

Midlertidige reglar som gir arbeidsgivar moglegheit til å bestemme at permitterte tilsette skal fortsette som medlemmar i pensjonsordninga vert forlenga fram til og med 30.juni 2021.

Les heile saka her.

ENDRINGAR I PERMITTERINGSREGLANE

Arbeidsgivar skal betale lønn til permitterte i ti dagar etter utløpet av varslingsperioden. Dette gjeld for permitteringar sett i verk frå og med 1. september 2020. Samstundes vert ordninga med lønnskompensasjon for dag 3-20 i permitteringsperioden avvikla.

Hovudregelen er at permittering skal varslast med ein frist på 14 dagar. Koronakrisa åleine gir ikkje grunnlag for å nytte eit varsel på to dagar ved permittering. Sjå eigen artikkel om varslingsfrist her.

Les meir om endringar i permitteringsreglane

Behovet for utvida permitteringsperiode er midlertidig. For permittering sett i verk etter 30. juni 2021 vert difor maksimal periode igjen 26 veker med fritak for lønnsplikt og dagpengar under permittering.

Pressemelding frå Arbeids- og sosialdepartementet

Det er viktig å varsle i tide for å unngå ny arbeidsgivarperiode. Kva som står skrive i varselet til dei tilsette, og om varselet har kome tidsnok er viktig å ta omsyn til dersom arbeidsgivar vil forlenge permitteringsperioden.

Dersom permittering er gitt fram til ein bestemt dato bør ein gjennomføre ny drøfting med tillitsvalde og deretter eit nytt varsel om forlenging. Verksemder som er bundne av tariffavtale, må alltid sjekke denne.

Sjå artikkelen «Dette må du tenke på ved endring av permittering»

Det blir full lønn fram til dag 20 for permitterte. Deretter blir det utbetalt vanleg arbeidsløysetrygd. Les meir her.

Regeringa foreslår å avvikle den midlertidige ordninga om 18-dagars lønnskompensasjon frå 1. september.

Det er store endringar i reglane for omsorgspengar (sjukt-barn-regelen) og sjukepengar. Midlertidige ordningar knytt til dagpengar, arbeidsavklaringspengar og fritak frå lønnsplikt under permittering blei i samband med koronaviruset utvida ytterlegare.

Ordninga med dobla omsorgdagar fell vekk frå 30. juni. Frå 1. juli 2020 går alle tilbake til vanleg tal på omsorgsdagar. Ny teljing gjeld frå 1. juli 2020 uavhengig av om du har nytta omsorgsdagar tidlegare i år eller ikkje. Les heile saka her.

PERMITTERING – LØNNSKOMPENSASJON UNDER KORONAKRISA

Permitterte sikres nå full lønn til og med arbeidsdag nummer 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to arbeidsdager i perioden fram til 31.08.2020. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 arbeidsdagene.

Lønnskompensasjonen kan innvilges fra og med 20. mars. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk. Muligheten for å søke slik refusjon opphører for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020. Søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

Det er arbeidsgiver, og ikke den permitterte som skal sende NAV nødvendige opplysninger. Les mer her.

Arbeidsgivers varslingsplikt er to kalenderdager for de som brått mister omsetning. I andre tilfeller skal hovedregelen brukes og da er varslingsfristen 14 kalenderdager.

Vi kan gi deg hjelp med permitteringsvarselet. Ta kontakt med RekneAS på 700 49 000 eller post@rekne.no

Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

For å få rett til dagpenger etter dag 20, må du:

 • Ha tjent kr 75.000 (0,75G)
 • Registrert deg som arbeidssøker på NAV.no
 • Søke om dagpenger (NB! Du får ikke dagpenger for tida før du søker)
 • Registrere CV hos NAV
 • Sende meldekort hver 14. dag

Les mer om permittering- og dagpengeregelverket her.

LØNNSKOMPENSASJON TIL PERMITTERTE (DAG 3 – 20)

Som følge av koronasituasjonen har Stortinget tidligere vedtatt midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Endringen innebærer reduksjon av arbeidsgivers lønnsplikt til to arbeidsdager for å begrense den økonomiske belastningen på næringslivet. I tillegg forlenges den samlede perioden permitterte får full lønn inntil 6G, fra 15 til 20 dager.

Lønnskompensasjonen utbetales for de første 18 ukedagene etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Perioden omfatter mao. 18 kalenderdager, men lørdag og søndag tas ikke med i tellingen.  Ytelsen gis uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

En forutsetning for å få lønnskompensasjon er at permitterte søker om dagpenger under permittering.

18 DAGER OGSÅ FOR DELVIS PERMITTERTE OG DELTIDSANSATTE

Siden lønnskompensasjonen ikke gis for arbeidsdager men for fem dager per uke, vil perioden med lønnskompensasjon utgjøre 18 kalenderdager også for delvis permitterte. Det samme gjelder arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb.  Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager permittert arbeidstaker får lønnskompensasjon, men hvor høy ytelsen blir per dag.

BEREGNING AV YTELSEN

Grunnlaget for beregning av lønnskompensasjonen er gjennomsnittlig månedslønn fra permitterende arbeidsgiver innrapportert i a-ordningen de siste tre månedene før permitteringstidspunktet. For permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i kortere perioder, viser vi til § 5 i forskrift som regulerer midlertidig lønnskompensasjon til permitterte.

Ved beregning av ytelsen legges 260 arbeidsdager til grunn i året, og dermed 21,67 dager per måned. Dagsatsen utgjør således 4,615 prosent av grunnlag nevnt over. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

For delvis permitterte skal dagsatsen reduseres forholdsmessig i henhold til permitteringsgrad. I de tilfeller lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver likevel er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier, skal ytelsen reduseres tilsvarende. Det vil også gjøres fradrag i ytelsen dersom den permitterte samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger. NAV vil sørge for samordning i slike tilfeller.

FORSKUDD PÅ DAGPENGER

Du har mulighet for å søke om forskudd på dagpenger mens du venter på svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet søknad. Beløpet er ikke et svar på om du har rett til dagpenger.

Gå direkte til søknad på nav.no.

OMSORGSPENGER OG SYKEPENGER

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag fire.

Antall omsorgsdager, «sykt-barn-dager» er doblet med virkning fra og med fredag 13.mars. Doblingen av kvoten gjelder ut 2020. Foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner får mulighet til å overføre dager med omsorgspenger mellom seg. Les meir her.

Ordninga med dobla omsorgsdagar fell vekk frå 30. juni 2020.
Frå 1. juli 2020 går alle tilbake til vanlig tal på omsorgsdager.

Les meir om endringa på nav.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Reduksjonen i arbeidsgiverperioden fra 16 til tre dager vil gjelde ut 2020.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i forbindelse med tidligere koronatiltak. Nå vil regjeringen «nullstille» antallet dager fra, og gir dermed alle rett til ti dager med omsorgspenger fra 1. juli og for resten av året. Ansatte med mer enn to barn eller ansatte med kronisk syke barn får ekstradager som tidligere. Merk at «ikke benyttede dager» av koronakvoten ikke kan overføres til 2. halvår 2020.

Fra 1. juli blir arbeidsgiverperioden tilbakestilt fra tre dager til det som tidligere gjaldt, dvs til ti dager. Merk likevel at arbeidsgiver som allerede har betalt for omsorgspengedager til en ansatt tidligere i 2020, kan trekke disse fra ved nye fravær med syke barn i høst.

MIDLERTIDIGE ORDNINGER MED DAGPENGER OG AAP FORLENGES

Som et tiltak for å senke lønnskostnader og unngå oppsigelser har det blitt innført utvidede regler for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 utvides disse ordningene.

Dagpenger

Mange dagpengemottakere nærmer seg nå «maksgrensen» for mottak av dagpenger (på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget). Dagpengeperioden er utvidet til å gjelde ut juni og det foreslås nå forlengelse til ut oktober 2020. Dette for å unngå at de som har brukt opp dagpengerettighetene ikke skal stå på «bar bakke» i et usikkert arbeidsmarked.

Fritak for lønnsplikt

Arbeidsgivere som har gått til permitteringer av ansatte har fritak fra lønnsplikten i 26 permitteringsuker i løpet av 18 måneder. Etter fritaksukene er brukt opp inntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Dersom det ikke er arbeid i bedriften vil den permitterte måtte sies opp. For å unngå oppsigelse forlenges fritaksperioden frem til oktober 2020 – selv om maksperioden på 26 uker er brukt opp. 

Arbeidsavklaringspenger / AAP

For arbeidssøkende som hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden per 29. februar 2020, vil stønadsperioden forlenges frem til og med 31. oktober 2020.

Les meir:
NAV sine webinar
Fristar, satsar og tvangsmulkt
Skatteetatens samleside «Koronavirus – tiltakspakker»
Korona: Dette må du som driver virksomhet vite

Klikk her for utskriftsvennleg versjon