Kjelde: Regnskap Norge

PERMITTERTE ARBEIDSTAKARAR KAN BEHALDE MEDLEMSKAP I PENSJONSORDNINGA

Midlertidige reglar som gir arbeidsgivar moglegheit til å bestemme at permitterte tilsette skal fortsette som medlemmar i pensjonsordninga vert forlenga fram til og med 30.juni 2021.

Les heile saka her.

ENDRINGAR I PERMITTERINGSREGLANE

Arbeidsgivar skal betale lønn til permitterte i 10 dagar etter utløpet av varslingsperioden. Dette gjeld for permitteringar set i verk frå og med 1. september 2020. Samstundes vert ordninga med lønnskompensasjon for dag 3-20 i permitteringsperioden avvikla.

Hovudregelen er at permittering skal varslast med ein frist på 14 dagar. Koronakrisa aleine gir ikkje grunnlag for å nytte eit varsel på 2 dagar ved permittering. Sjå eigen artikkel om varslingsfrist her.

Les meir om endringar i permitteringsreglane

For å motverke unødige oppseiingar utvidar regjeringa permitteringsperioden frå 26 til 52 veker frå 1. november 2020. Ein går samstundes tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderast innanfor ein periode på 18 månader.

Samstundes legg regjeringa fram forslag om arbeidsgivarperiode II på fem dagar etter 30 veker med permittering frå 1. januar 2021. Arbeidsgivarperiode II gjeld alle som har vore permitterte i 30 veker eller meir per 1.januar.

Behovet for utvida permitteringsperiode er midlertidig. For permittering set i verk etter 30.juni 2021 vert difor maksimal periode igjen 26 veker med fritak for lønnsplikt og dagpengar under permittering.

Pressemelding frå Arbeids- og sosialdepartementet

Det er viktig å varsle i tide for å unngå ny arbeidsgivarperiode. Kva som står skrive i varselet til dei tilsette, og om varselet har kome tidsnok er viktig å ta omsyn til dersom arbeidsgivar vil forlenge permitteringsperioden.

Dersom permittering er gitt fram til ein bestemt dato bør ein gjennomføre ny drøfting med tillitsvalde og deretter eit nytt varsel om forlenging. Verksemder som er bundne av tariffavtale, må alltid sjekke denne.

Sjå artikkelen «Dette må du tenke på ved endring av permittering»

Det blir full lønn fram til dag 20 for permitterte. Deretter blir det utbetalt vanleg arbeidsløysetrygd. Den tekniske løysinga for å søke lønnskompensasjon for dag 3 – 20 vert klar i første halvdel av juni. Les meir her.

Du kan søke om forskot frå NAV medan du ventar på endeleg vedtak.

Regjeringa foreslår 29.05.2020 at arbeidsgivar frå 01.09.2020 må betale den permitterte lønn dei første ti dagane. Regjeringa reverserer dermed delvis det korona-relaterte kuttet frå 15 lønnspliktdagar til ti dagar. I perioden mars – august 2020 blir det dermed to lønnspliktdagar.

Regeringa foreslår vidare å avvikle den midlertidige ordninga om 18-dagars lønnskompensasjon frå 1. september.

Det er store endringar i reglane for omsorgspengar (sjukt-barn-regelen) og sjukepengar. Midlertidige ordningar knytt til dagpengar, arbeidsavklaringspengar og fritak frå lønnsplikt under permittering blei i samband med koronaviruset utvida ytterlegare.

Ordninga med dobla omsorgdagar fell vekk frå 30. juni. Frå 1. juli 2020 går alle tilbake til vanleg tal på omsorgsdagar. Ny teljing gjeld frå 1. juli 2020 uavhengig av om du har nytta omsorgsdagar tidlegare i år eller ikkje. Les heile saka her.

PERMITTERING – LØNNSKOMPENSASJON UNDER KORONAKRISA

Permitterte sikres nå full lønn til og med arbeidsdag nummer 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to arbeidsdager i perioden fram til 31.08.2020. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 arbeidsdagene.

Lønnskompensasjonen kan innvilges fra og med 20. mars. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk. Muligheten for å søke slik refusjon opphører for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020. Søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

I den nye løsningen er det arbeidsgiver, og ikke den permitterte som skal sende NAV nødvendige opplysninger. Les mer her.

Arbeidsgivers varslingsplikt er to kalenderdager for de som brått mister omsetning. I andre tilfeller skal hovedregelen brukes og da er varslingsfristen 14 kalenderdager.

Vi kan gi deg hjelp med permitteringsvarselet. Ta kontakt med Rekneskap Høydalsvik på 700 49000 eller post@rekne.no

Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

For å få rett til dagpenger etter dag 20, må du:

  • Ha tjent kr 75.000 (0,75G)
  • Registrert deg som arbeidssøker på NAV.no
  • Søke om dagpenger (NB! Du får ikke dagpenger for tida før du søker)
  • Registrere CV hos NAV
  • Sende meldekort hver 14. dag

Les mer om permittering- og dagpengeregelverket her.

LØNNSKOMPENSASJON TIL PERMITTERTE (DAG 3 – 20)

Som følge av koronasituasjonen har Stortinget tidligere vedtatt midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Endringen innebærer reduksjon av arbeidsgivers lønnsplikt til to arbeidsdager for å begrense den økonomiske belastningen på næringslivet. I tillegg forlenges den samlede perioden permitterte får full lønn inntil 6G, fra 15 til 20 dager.

Lønnskompensasjonen utbetales for de første 18 ukedagene etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Perioden omfatter mao. 18 kalenderdager, men lørdag og søndag tas ikke med i tellingen.  Ytelsen gis uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

En forutsetning for å få lønnskompensasjon er at permitterte søker om dagpenger under permittering.

18 DAGER OGSÅ FOR DELVIS PERMITTERTE OG DELTIDSANSATTE

Siden lønnskompensasjonen ikke gis for arbeidsdager men for fem dager per uke, vil perioden med lønnskompensasjon utgjøre 18 kalenderdager også for delvis permitterte. Det samme gjelder arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb.  Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager permittert arbeidstaker får lønnskompensasjon, men hvor høy ytelsen blir per dag.

BEREGNING AV YTELSEN

Grunnlaget for beregning av lønnskompensasjonen er gjennomsnittlig månedslønn fra permitterende arbeidsgiver innrapportert i a-ordningen de siste tre månedene før permitteringstidspunktet. For permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i kortere perioder, viser vi til § 5 i forskrift som regulerer midlertidig lønnskompensasjon til permitterte.

Ved beregning av ytelsen legges 260 arbeidsdager til grunn i året, og dermed 21,67 dager per måned. Dagsatsen utgjør således 4,615 prosent av grunnlag nevnt over. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

For delvis permitterte skal dagsatsen reduseres forholdsmessig i henhold til permitteringsgrad. I de tilfeller lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver likevel er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier, skal ytelsen reduseres tilsvarende. Det vil også gjøres fradrag i ytelsen dersom den permitterte samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger. NAV vil sørge for samordning i slike tilfeller.

REFUSJON AV FORSKUTTERT LØNN FRA ARBEIDSGIVER

Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere som har mulighet til å forskuttere dagpenger i forbindelse med endring av permitteringsregelverket mot refusjon på et senere tidspunkt. Vær oppmerksom på at muligheten for å søke slik refusjon opphører for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020, og at søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

NAV opplyser at de utvikler en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Når løsningen er klar vil arbeidsgiverne som har forskuttert lønn få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. Basert på arbeidsgivers søknad om refusjon vil NAV samordne slik at det ikke blir utbetalt lønn og dagpenger for samme periode. Regnskap Norge vil gi nærmere informasjon om de praktiske sidene av refusjonsordningen så snart den er klar.

Siden arbeidsgiver nå må gi opplysninger til NAV om permitterte uavhengig av om lønnskompensasjon er forskuttert eller ikke, vil søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med søknadsfunksjon for lønnskompensasjonsordningen. Uttalelsen fra NAV tyder på at det blir en felles søknadsfunksjon for arbeidsgivere som nå skal gi opplysninger om permitterte som skal ha lønnskompensasjon, og for arbeidsgivere som søker refusjon for forskuttert lønnskompensasjon. Det er ikke gitt informasjon om hvilke opplysninger arbeidsgiver skal oppgi i søknadsfunksjonen. Les heile saka her.

INNRAPPORTERING, ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER MV. AV FORSKUTTERT LØNN

Mange arbeidsgivere fulgte myndighetenes oppfordring om å forskuttere lønn til permitterte. I praksis forskutterte også mange arbeidsgivere når de betalte ut månedslønn medio mars, hvor halve månedslønnen var forskudd på arbeid for resten av mars måned og for samme dager hvor NAV skal betale permitteringslønn.

Forskuttert lønn til ansatte som er permittert oppgis på samme måte som tidligere, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering. Skattemyndighetene opplyser 3. april 2020 at arbeidsgiveravgiften sannsynligvis skal behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. etter folketrygdloven § 23-2 femte ledd. Regnskap Norge vil informere når det foreligger en endelig avklaring.

Det er kun ytelser for utført arbeidsinnsats som skal inngå i feriepengegrunnlaget. Regnskap Norge antar at forskuttert lønn til permitterte er å anse som en ytelse som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats, og av den grunn ikke inngår i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgivere som har beregnet feriepenger av forskuttert lønn til permitterte kan ikke forvente å få dette refundert, jf. § 8 i forskrift som regulerer midlertidig lønnskompensasjon til permitterte.

For mer informasjon viser vi til egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

FORSKUDD PÅ DAGPENGER

Du har mulighet for å søke om forskudd på dagpenger mens du venter på svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet søknad. Beløpet er ikke et svar på om du har rett til dagpenger.

Gå direkte til søknad på nav.no.

OMSORGSPENGER OG SYKEPENGER

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag fire.

Antall omsorgsdager, «sykt-barn-dager» er doblet med virkning fra og med fredag 13.mars. Doblingen av kvoten gjelder ut 2020. Foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner får mulighet til å overføre dager med omsorgspenger mellom seg. Les meir her.

Ordninga med dobla omsorgsdagar fell vekk frå 30. juni 2020.
Frå 1. juli 2020 går alle tilbake til vanlig tal på omsorgsdager.

Les meir om endringa på nav.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Reduksjonen i arbeidsgiverperioden fra 16 til tre dager vil gjelde ut 2020.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i forbindelse med tidligere koronatiltak. Nå vil regjeringen «nullstille» antallet dager fra, og gir dermed alle rett til ti dager med omsorgspenger fra 1. juli og for resten av året. Ansatte med mer enn to barn eller ansatte med kronisk syke barn får ekstradager som tidligere. Merk at «ikke benyttede dager» av koronakvoten ikke kan overføres til 2. halvår 2020.

Fra 1. juli blir arbeidsgiverperioden tilbakestilt fra tre dager til det som tidligere gjaldt, dvs til ti dager. Merk likevel at arbeidsgiver som allerede har betalt for omsorgspengedager til en ansatt tidligere i 2020, kan trekke disse fra ved nye fravær med syke barn i høst.

MIDLERTIDIGE ORDNINGER MED DAGPENGER OG AAP FORLENGES

Som et tiltak for å senke lønnskostnader og unngå oppsigelser har det blitt innført utvidede regler for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 utvides disse ordningene.

Dagpenger

Mange dagpengemottakere nærmer seg nå «maksgrensen» for mottak av dagpenger (på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget). Dagpengeperioden er utvidet til å gjelde ut juni og det foreslås nå forlengelse til ut oktober 2020. Dette for å unngå at de som har brukt opp dagpengerettighetene ikke skal stå på «bar bakke» i et usikkert arbeidsmarked.

Fritak for lønnsplikt

Arbeidsgivere som har gått til permitteringer av ansatte har fritak fra lønnsplikten i 26 permitteringsuker i løpet av 18 måneder. Etter fritaksukene er brukt opp inntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Dersom det ikke er arbeid i bedriften vil den permitterte måtte sies opp. For å unngå oppsigelse forlenges fritaksperioden frem til oktober 2020 – selv om maksperioden på 26 uker er brukt opp. 

Arbeidsavklaringspenger / AAP

For arbeidssøkende som hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden per 29. februar 2020, vil stønadsperioden forlenges frem til og med 31. oktober 2020.

Les meir:
NAV sine webinar
Fristar, satsar og tvangsmulkt
Skatteetatens samleside «Koronavirus – tiltakspakker»
Korona: Dette må du som driver virksomhet vite

Klikk her for utskriftsvennleg versjon