Julebord og skatt i koronatid

I samband med koronasituasjonen kan gåvekort på restaurant i staden for å arrangere tradisjonelt julebord vere eit alternativ.

Tilsette kan gå ut og ete julemiddag i mindre grupper, innanfor helsemyndigheitene sine retningslinjer for avstand og antal personar som kan samlast. Skattefritaket vil gjelde uavhengig av om arbeidsgivar dekker middagen i form av gåvekort eller ved refusjon av utgifter. Vilkåret om at velferdstiltaket må vere rimelig for at det skal vere skattefritt vil gjelde som elles.

Les heile grunngjevinga frå finansminister Jan Tore Sanner her.

Julegåver

Samla verdi på gåver som er mottekne frå arbeidsgivar og eventuelle forretningsforbindelsar må ikkje overstige kr 2.000 i løpet av inntektsåret. Overskytande verdi vil vere skattepliktig som lønn.

Les meir om julegåver til tilsette og skatteplikt her.

Generelt om gåver i arbeidsforhold finn du her.

Julebord

Velferdstiltak som julebord er, jfr. Skatteetaten.no, skattefrie dersom følgjande vilkår er oppfylt:

  • tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i skattelovens forstand, se pkt. 1
  • ytelsen består av en naturalytelse
  • tiltaket er rimelig, se pkt. 2.2.3, og
  • tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, forutsatt at tiltakene er noenlunde likeverdige

Består et tiltak av flere ytelser, f.eks. teaterbesøk kombinert med julebord, må hver av ytelsene vurderes separat ved anvendelsen av disse reglene. Deretter må det vurderes om summen av alle ytelser som inngår i kombinasjonen er rimelig.

Kva legg ein i rimeleg:

  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og
  • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi

Les meir om naturalytelsar i arbeidsforhold her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon