Kjelde: Regnskap Norge

Ordninga gjeld førebels for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 og vert berekna for to månader om gongen. Søknad kan sendast inn via Altinn frå januar 2021.

Ordninga kjem i staden for den varsla kompensasjonordninga for reiselivet og byggjer på ordninga ein hadde våren og sommaren 2020.

Ordninga gjeld for dei same næringane som var omfatta av den førre kompensasjonsordninga. Det er krav om ein reduksjon i omsetninga på meir enn 30% som følgje av koronapandemien.

Rekneskapsførar eller revisor må stadfeste søknaden før innsending.

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbrotet

30 PROSENT OMSETNINGSFALL

Ordningen gjelder for de samme næringene som i den forrige kompensasjonsordningen. Det er foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien som kan søke.

ANDEL AV FASTE, UUNNGÅELIGE KOSTNADER

Som i tidligere kompensasjonsordning vil det være en andel av faste, uunngåelige kostnader som vil bli dekket. Andelen vil variere ut fra hvordan Regjeringen vurderer situasjonen.

For september og oktober vil inntil 60 prosent av faste uunngåelige kostnader bli dekket.

For november og desember legges det opp til å dekke inntil 70 prosent. 

Regjeringen vil vurdere justeringsfaktoren i januar og februar 2021 senere, i lys av utviklingen i smittesituasjonen.

En justeringsfaktor på 0,7 betyr at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent.

Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Søknader om kompensasjon kan sendes inn fra januar 2021.

TO-MÅNEDLIGE SØKNADER

Søknadsperioden vil være for to måneder av gangen, slik at søknad for september og oktober vil utgjøre én samlet søknadsperiode. Tilsvarende vil gjelde for henholdsvis november/desember og januar/februar.

Omsetningsfall skal tilsvarende beregnes med utgangspunkt i tomånedersperiodene, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar.

Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019, kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.

Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars 2021, siden ordningen tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før. Regjeringen vil starte et arbeid med å se på eventuelle nye løsninger for perioden etter 1. mars.

FASTE, UUNNGÅELIGE KOSTNADER

Regjeringen foreslår at ordningen skal kompensere for de samme kostnadstypene som i kompensasjonsordningen som gjaldt for mars-august 2020. Det trekkes frem at dette har den fordel at både foretak, regnskapsfører og revisor har gjort seg kjent med den tidligere ordningen.

Videre er det vektlagt at kostnadsgrunnlaget som inngår i ordningen bør være klart definert, og at kostnadene enkelt kan dokumenteres og kontrolleres. Her har Regnskap Norge gitt flere innspill, så vi venter spent på hva som kommer i forskriften. 

Det foreslås at kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. september 2020.

ALTINN SKAL BRUKES

I denne nye kompensasjonsordningen skal søknader sendes inn gjennom Altinn. Skjema for å søke kompensasjon skal være klar til januar 2021.

I første søknadsrunde kan det søkes for både september/oktober og november/desember.

Overgangen til Altinn innebærer at løsningen som lå på kompensasjonsordning.no ikke videreføres. Derimot kommer det en egen portal for informasjon og veiledning om ordningen. 

Brønnøysundregistrene har fått ansvaret for forvaltningen av ordningen.

REGNSKAPSFØRER OG REVISOR MÅ BEKREFTE SØKNADENE FØR INNSENDING

For å sikre at ordningen har legitimitet er det viktig å skjerme ordningen mot misbruk. I proposisjonen skriver Næringsdepartementet at ordningen skal komme det seriøse næringslivet til gode, og peker på at ordninger som innebærer kontantutbetalinger er særlig utsatt for risiko.

For å motvirke faren for misbruk, får autorisert regnskapsfører og revisor en helt sentral rolle. Den som skal søke kompensasjon må innhente bekreftelse på søknadens innhold før søknaden sendes inn. Autorisert regnskapsfører og revisor vil gjennom dette bli den viktigste kontrollmekanismen for ordningen, og dette ansvaret må selvsagt ivaretas på forsvarlig måte.

Om slik bekreftelse vil gjelde alle som skal søke eller om det blir unntak for de minste bedriftene, vil bli regulert i forskrift.

En andel av foretakenes utgifter ved å innhente bekreftelse vil bli kompensert. Nærmere detaljer om andel og tak vil komme i forskrift. 

Hva som forventes av kontrollhandlinger fra autorisert regnskapsfører og revisor vil bli nærmere beskrevet. Dette er et arbeid som er igangsatt, og hvor Regnskap Norge og Revisorforeningen bistår.

Hvor mye den enkelte bedrift får kompensert kan offentliggjøres. Forsøk på misbruk av ordningen kan sanksjoneres eller straffeforfølges.

SPØRSMÅL OG SVAR-SIDE

Næringsdepartementet har laget en spørsmål og svar-side om den nye ordningen. Se denne her

FAKTA OM ORDNINGEN

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.

Du finner lovutkastet i Prop. 31 L (2020-2021). Forskrifter er under utarbeidelse.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon