Kjelde: Regnskap Norge

Bedrifter som har meir enn 10 prosent reduksjon i omsetning og tek permitterte tilsette tilbake i jobb, kan søke tilskot for å få dekka lønnskostnader for juli og august. Merk at den tilsette må vere tilbake i jobb seinast 1. juli for å søke støtte for juli, og 1. august for å søke støtte for august.

Bedrifter kan få inntil kr 15.000 per månad per tilsett. Det vert opna for å søke i oktober. Lønnstilskotet vert etterbetalt til hausten.

Den tilsette må ha vore heilt eller delvis permitert per 28. mai 2020 og ha vore i arbeid hos arbeidsgivar for heile perioden ein søker tilskot for. Ordninga omfattar alle tilsette, også lærlingar.

Sjå meir informasjon i portalen lonnstilskudd.no

INNTIL 15 000 KRONER PER PERSON

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell:

 • Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent – 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte.

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

SLIK ER RAMMENE FOR ORDNINGEN:

 • Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak og selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32.
 • Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli, for å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august.
 • Den ansatte må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
 • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.
 • Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020.
 • Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden.
 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.
 • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for å kunne få tilskudd.
 • Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent, gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.
 • Institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet, gis tilskudd på maksimalt 10 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Her kreves det ikke omsetningsfall.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.
 • Tilskuddets størrelse graderes etter stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per 28. mai 2020.
 • Arbeidsgivere søker etterskuddsvis om lønnsstøtte.
 • Søknadsportalen skal etter planen åpne i oktober, og forvaltes av Skatteetaten.
 • Se lonnstilskudd.no for mer informasjon.

Kilde: Pressemelding fra Finansdepartementet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon