Kjelde: Regnskap Norge

Den første runda med søknad om lønnstilskot omfatta juli og august. Ordninga omfatta arbeidsgivar som i denne perioden tok tilbake tilsette som var permitterte per 28. mai.

Regjeringa foreslår ei ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Føresetnad for å få støtte for desse månadane er at den tilsette var permittert per 31.08.2020 og vert henta tilbake i arbeid ved inngangen til månaden det vert gitt støtte for. Les meir her.

I februar 2021 vert det opna for å søke om lønnstilskot for oktober, november og desember 2020.

Ein føresetnad for å kunne søke og motta lønnstilskot er at verksemda har rapportert korrekt til Aa-registeret via a-melding. Dette vert presisert i ei pressemelding frå Skatteetaten.

Bedrifter som har meir enn 10 prosent reduksjon i omsetning og tek permitterte tilsette tilbake i jobb, kan søke tilskot for å få dekka lønnskostnader for søknadsperioden. Merk at den tilsette må vere tilbake i jobb seinast den første i månaden det blir søkt støtte for.

Bedrifter kan få inntil kr 15.000 per månad per tilsett.

Den tilsette må ha vore heilt eller delvis permittert per 28. mai 2020 (søknadsperiode juli/august) eller per 31. august 2020 (søknadsperiode oktober/november/desember) og ha vore i arbeid hos arbeidsgivar for heile perioden ein søker tilskot for.

Ordninga gjeld for næringsdrivande, enkeltpersonføretak, institusjonar, ideelle organisasjonar, foreiningar og stiftingar. Den tilsette må tilbake i minst same stillingsprosent som før permittering. Ordninga omfattar alle tilsette, også lærlingar.

Sjå meir informasjon i portalen lonnstilskudd.no

Opplysningar om verksemder som mottek lønnstilskot vert gjort offentleg i ei eiga innsynsløysing på Skatteetaten sine nettsider.

INNTIL 15 000 KRONER PER PERSON

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell:

 • Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent – 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte.

Støtte til foretak som driver næringsvirksomhet, blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet gis støtte på 10 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering.

Institusjoner eller organisasjoner som driver skattepliktig virksomhet kan velge om støtten skal beregnes etter regelen for foretak som driver næringsvirksomhet, eller regelen for institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

SLIK ER RAMMENE FOR ORDNINGEN:

 • Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak og selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32.
 • Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for en eller flere kalendermåneder. For å få støtte for feks både juli og august, må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli, for å få støtte for bare august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august.
 • Den ansatte må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
 • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 (runde 1) eller per 31. august 2020 (runde 2), og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.
 • Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020 (runde 1) eller (ukjent dato vedr runde 2).
 • Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden.
 • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september (runde 1).
 • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for å kunne få tilskudd.
 • Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent, gis tilskudd på maksimalt 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.
 • Institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet, gis tilskudd på maksimalt 10 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Her kreves det ikke omsetningsfall.
 • Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.
 • Tilskuddets størrelse graderes etter stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per 28. mai 2020 (runde 1).
 • Arbeidsgivere søker etterskuddsvis om lønnsstøtte.
 • Se lonnstilskudd.no for mer informasjon.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon