Kva rettigheiter har du som sjølvstendig næringsdrivande dersom du vert ramma av koronautbrotet?

Kjelde: Regnskap Norge

Kompensasjon for inntektsbortfall 

Etter 17 dager uten inntekt kan selvstendig næringsdrivende få kompensert 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til kr 600 000 (6G).

Kompensasjonen skjer etter søknad etterskuddsvis. Det betyr i praksis at det først er for april en kan søke for, og dette vil først kunne skje i begynnelsen av mai 2020.

I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret.

Dagpenger

Det er kun inntekt som arbeidstaker, og inntekt utenfor tjenesteforhold som ikke er ledd i selvstendig næringsvirksomhet, som gir rett til dagpenger. Det betyr at selvstendig næringsdrivende ikke har rett på dagpenger.

Sykepenger

Det er i utgangspunktet de ordinære reglene for næringsdrivende som gjelder når det gjelder sykepenger.

Selvstendig næringsdrivende vil nå ha rett til sykepenger fra fjerde dag av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

NAV har lagt ut informasjon om at i de situasjoner hvor en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du er eller kan være smittet godkjennes som sykdom.

Av oppdatert forskrift fremgår følgende:
Bestemmelsen sikter til tilfeller der det er nedlagt forbud mot at medlemmet utfører arbeid i medhold av smittevernloven § 4-2. Det er et krav at medlemmet selv utgjør en risiko som smittekilde. Dersom det ikke er nedlagt forbud mot at medlemmet utfører arbeid skal retten til sykepenger vurderes etter § 8-4 første ledd. Vi viser til at et hovedhensyn bak smittevernlovgivningen er at tiltak skal gjennomføres med frivillighet så langt det er mulig. Det foreligger ikke rett til sykepenger etter bestemmelsen for den som må eller bør holde seg borte fra arbeidet for ikke selv å bli utsatt for smitte.

Omsorgspenger

Du som er selvstendig næringsdrivende har nå rett på omsorgspenger når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Ordningen innebærer at du gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på tre dager. Du vil få en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Gründer- og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge kan tilby tilskudd til unge vekstbedrifter, innovasjonslån, rentestøttelån, tilskudd til private innovasjonsmiljø, næringsrettet forskning mv. Les mer her.

Les mer:

Korona: Dette må du som driver virksomhet vite.

NAV – Selvstendig næringsdrivende – Hva gjelder i min situasjon?

Klikk her for utskriftsvennleg versjon