Kjelde: Regnskap Norge

Alle som har fråvær grunna Covid-19 har rett til sjukepengar. Arbeidsgivar skal berre betale sjukelønn for dei tre første dagane for slikt fråvær. Det er ikkje krav om sjukmelding frå lege. Arbeidsgivar må forskottere sjukepengane og søkjer om refusjon frå NAV i ettertid.

Arbeidstaker som er syk skal melde fra om dette og dokumentere fraværet med egenmelding. Arbeidstaker har rett på sykepenger som normalt. Ved sykemelding ytes sykepenger med 100% av lønnen inntil 6G (ca. kr 600 000) per år, og den maksimale sykepengeperioden er 52 uker.

UTVIDET RETT TIL BRUK AV EGENMELDING

Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fordi myndighetene har utvidet muligheten til å benytte egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag.

Egenmelding kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. Dette innebærer unntak fra kravet om 2 måneder opptjeningstid hos arbeidsgiver som har vært gjeldende regelverk frem til nå.

REDUSERT ARBEIDSGIVERPERIODE

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Med korona-relatert sykefravær menes at den ansatte er smittet av korona, det er mistanke om at den ansatte er smittet eller den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene, for eksempel ved innreise til Norge.

Arbeidsgiver skal utbetale sykepenger for de første 16 dagene som vanlig. Etter at de 16 første dagene har gått, kan arbeidsgiver søke om refusjon for dag 4 til dag 16. Den nye ordningen og de midlertidige reglene gjelder fra 16. mars. NAV opplyser at dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars refunderes ikke dagene før denne datoen. Dersom arbeidsgiver har dekket 3 dager eller flere før ikrafttredelsen 16. mars kan refusjon søkes allerede fra 16. mars.

Eksempel 1

Arbeidstakers første fraværsdag og oppstart av arbeidsgiverperioden er 12. mars. Arbeidsgiver må dekke arbeidsgiverperioden fra 12. mars og frem til 15. mars med 4 dager på vanlig måte. Fra 16. mars vil arbeidsgiver motta refusjon av sykelønn etter de nye midlertidige reglene.

Eksempel 2

Arbeidstakers første fraværsdag og oppstart av arbeidsgiverperioden er 17. mars. Arbeidsgiver må dekke arbeidsgiverperioden med 3 dager etter de nye midlertidige reglene fra 17. mars og frem til og med 19. mars. Fra 20. mars kan arbeidsgiver søke refusjon av sykelønn.

REFUSJON SØKES PÅ NYTT SKJEMA

Søknad om refusjon skal ikke gjøres via den vanlige inntektsmeldingen. Inntektsmeldingen er en eksisterende melding som skal benyttes som før. Det er innført et nytt refusjonsskjema tilpasset spesielt for koronasituasjonen. Arbeidsgiver må for hvert enkelt sykdomstilfelle søke om refusjon i et eget søknadsskjema. Skjemaet ligger også på Min side – arbeidsgiver. Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet fra tre til ni måneder.

NAV opplyser at det i løpet av kort tid vil bli gitt mulighet for å sende samlekrav. Virksomheter som kan vente vil oppleve det som besparende å sende kravene samlet. NAV vil behandle refusjonskravene fortløpende og har som målsetning at de første utbetalingene skal kunne komme før påske. I forbindelse med koronasituasjonen kan virksomheter motta refusjoner hyppigere enn én gang i måneden ved å endre denne i en ny tjeneste i Altinn.

SYKEFRAVÆRET MÅ BEGRUNNES MED KORONA

Dersom arbeidstakeren ikke opplyser skriftlig om fraværet skyldes korona, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon etter den nye ordningen og de midlertidige reglene. 

Egenmelding

For at arbeidsgiveren skal kunne kreve refusjon, må den ansatte ha opplyst i egenmeldingen at sykefraværet gjelder koronaviruset.

Sykmelding fra lege

Ansatte som har fått sykmelding fra lege, må også opplyse arbeidsgiver om at det gjelder koronaviruset. Av hensyn til taushetsplikten kan ikke arbeidsgiver kreve å få se sykmelding med diagnose. Arbeidstakere må oppfordres til å oppgi om sykmelding skyldes korona fordi dette er grunnlaget for at arbeidsgiver kan søke refusjon etter den nye ordningen og de midlertidige reglene.

SYKEPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil også få sykepenger fra dag 4, mot tidligere fra dag 17. Ordningen gjelder for sykefraværsdager fra og med 16. mars og gjelder ved korona-relatert sykefravær. Se ovenfor for hva som menes med korona-relatert sykefravær.

Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk egenmelding. Det er gitt unntak for kravet til at sykefraværet må bekreftes av lege.

Når perioden med egenmelding er over vil vedkommende bli anmodet om å fylle ut søknaden om sykepenger, og skal samtidig sende inn skjemaet for inntektsopplysninger.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon