Kjelde: Regnskap Norge

Artikkelen er oppdatert med nytt regelverk for juni – august 2020

Kompensasjonsordninga omfattar bedrifter som kan vise til minimum 20 prosent reduksjon i omsetning i mars og minimum 30 prosent i april – august. Kompensasjonen gjeld uungåelege faste kostnader. Minstegrensa for å få utbetalt kompensasjon er kr 5.000.

Eigenandelen for dei fleste næringsdrivande er kr 10.000 for mars 2020. Eigenandelen for april 2020 er redusert til kr 5.000.

Regjeringa foreslo 29.05.2020 at kompensasjonsordninga blir forlenga med tre månader, for juni, juli og august 2020. I denne perioden blir ordninga gradvis trappa ned, ved at kompensasjonsgrada blir redusert frå 80/90 prosent til 70 prosent i juni og juli og til 50 prosent for august.

Portalen med rettleiing finn du på kompensasjonsordning.no.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for assistanse.

Det aktuelle regelverket finn ein her:

Kompensasjonsordninga er i stor grad offentleg informasjon. Innsynsløysinga ligg på Skatteetaten sine nettsider, kompensasjonsordning.no/innsyn.

OPPLYSNINGENE SOM OFFENTLIGGJØRES

Listen over opplysninger som offentliggjøres er ganske omfattende, og gir informasjon som for noen kan oppleves som virksomhetssensitive.

Her er informasjonen som offentliggjøres:

 • Saksnummer
 • Tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer,
 • Fylke
 • Næringskode
 • Tildelingsdato
 • Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden
 • Faktisk omsetning for hver måned i 2020 og 2019
 • Utbetalt beløp og justeringsfaktor

Les heile saka her.

Selskap som får utbetalt for mykje støtte vil måtte betale tilbake med eit straffetillegg på 30 eller 60 prosent.

HVEM ORDNINGEN OMFATTER

Kompensasjonsordningen skal gjelde for alle registrerte foretak i Norge.

Mer konkret er dette selskaper som er registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 2-1, samt enkeltpersonforetak (EPF) registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må ha skatteplikt til Norge. 

Det er likevel en del foretak som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i loven:

 • Foretak uten ansatte. Dette gjelder likevel ikke EPF og ansvarlige selskap, der virksomheten er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde (målt ut fra om personinntekten herfra i 2019 utgjorde minst 50 % av innehavers/deltakers personinntekt enten i 2019 eller i januar/februar 2020).
 • Foretak uten aktivitet
 • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

I tillegg faller en del næringer utenfor som følge av at de ikke forventes å ha stort omsetningsfall som følge av koronaviruset. Dette gjelder disse næringene:

 • Finansforetak som må betale finansskatt på lønn
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 
 • Olje- og gassutvinning
 • Private barnehager (egen støtteordning)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse (egen støtteordning)
 • Frivillige organisasjoner (egen støtteordning)

Det er satt et skjæringspunkt for hvilke nye foretak som inkluderes i ordningen. De som kan søke er de foretak hvor melding om registrering var mottatt av hhv. Foretaksregisteret og Enhetsregisteret senest 1. mars 2020. 

Det er for øvrig tatt inn en rekke ytterligere vilkår til de som søker tilskudd. Dette omtales nedenfor under overskriften «Ytterligere vilkår som søker må oppfylle».

HVILKEN PERIODE ORDNINGEN GJELDER

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Ytterligere forlenging vurderes.

Søknader for mars og april kan leveres nå.

KRAV OM OMSETNINGSFALL

Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

Hovedregelen er at faktisk omsetning i mars 2020 skal måles mot en beregnet normalomsetning for mars 2019.

Denne beregnede normalomsetningen settes til faktisk omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

Her er et eksempel på beregnet normalomsetning:

Dersom virksomheten har hatt en salgsøkning på 20 % samlet for januar og februar 2020 sammenlignet med januar og februar 2019, skal omsetningen for mars 2019 beregnes til faktisk omsetning i mars 2019 pluss 20 %

Dersom omsetningen i mars 2019 var 100, blir altså beregnet normalomsetning for mars 2019 anslått til 120. Dersom reell omsetning i mars 2020 ble 60, vil omsetningsfallet bli satt til 50 %.

Denne regelen for mars hadde ingen begrensninger og kunne gi uventede og negative utslag for søker. Ved inntektsreduksjon fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020 kunne dette medføre at en ikke var kvalifisert til kompensasjon i det hele tatt. Dette selv om omsetningsfallet fra mars 2019 til mars 2020 var betydelig.

Den nye regelen for april og mai 2020 er:

 • Beregnet normalomsetning for april (og mai) kan ikke settes mer enn fem ganger høyere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019.
 • Beregnet normalomsetning for april (og mai) kan ikke settes lavere enn 80 prosent av faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019.

Foretak som ble etablert mer enn ett år tidligere enn kalendermåneden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Denne nye regelen for april 2020 vil rette opp i flere uheldige skjevheter i ordningen.

Nyetablerte foretak som ble etablert mindre enn ett år før den kalendermåned det søkes tilskudd for, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder foretak som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket, ikke kan finne sammenligningstall fra i fjor.

SESONGBASERTE BEDRIFTER

Sesongbedrifter vil fra og med mai få beregnet kompensasjonsbeløp slik at faste uunngåelige kostnader blir skalert med en såkalt «sesongfaktor». Denne nye beregningsmodellen blir tilgjengelig i juni når søknadsrunden for mai blir tilgjengelig. Kompensasjon for mars og april blir beregnet på nytt og etterbetalt.

Ordningen er eksemplifisert slik:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktor skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.

Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.

I tillegg må foretaket vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

OMSETNINGSBEGREPET

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i søknadsmåneden. For søknader for mars må regnskapet altså være periodisert. For søknader fra og med april 2020 er periodiseringskravet fjernet. Da kan bokførte opplysninger brukes for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Dette vil forenkle ordningen vesentlig med virkning for april.

Leieinntekt fra fast eiendom skal også medregnes.

Offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger omfatter NAVs 80%-inntektssikring, støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge.

Tilskudd som mottas etter denne kompensasjonsordningen skal ikke regnes med.

Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd.

Som omsetning regnes derimot ikke avkastning fra kapital, gevinst salg driftsmidler eller andre finansielle eiendeler. Det samme gjelder annen inntekt fra fast eiendom enn leieinntektene.

BEREGNINGSMETODE

Det er forskjellig kompensasjon basert på om bedriften er pålagt av staten å stenge ned eller ikke. Du finner oversikt over hvilke næringer dette omfatter her.

De som er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon =
Faste uunngåelige kostnader * justeringsfaktor på 0,9 * omsetningsfall i prosent

De som ikke er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon =
(Faste uunngåelige kostnader minus egenandel) * justeringsfaktor på 0,8 * omsetningsfall i prosent

Justeringsfaktoren på henholdsvis 0,9 og 0,8 er begrunnet i at ikke bare staten skal dekke omkostningene.

Egenandel:
Foretak som ble pålagt å stenge slipper egenandelen. Andre foretak må forholde seg til egenandel.

 • For mars 2020 er egenandelen kr 10 000.
 • Fom april 2020 er egenandelen kr 5.000

Et foretak anses å være stengt av staten når 50 prosent eller mer av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som ble pålagt å stenge.

Per 15.05.2020 er det presisert at i tillegg gjelder dette «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes». Det betyr at kjøreskoler, danseskoler og rideskoler også anses stengt etter denne bestemmelsen.

Det er verdt å merke seg at kommunale pålegg om stenging ikke åpner for å bruke beregningen som gjelder for statlig stengte virksomheter.

YTTERLIGERE BEGRENSNINGER I KOMPENSASJONSBELØP

Det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner, og der dette er oppfylt utbetales hele summen. 

I tillegg er det en øvre grense på 80 millioner kroner pr måned. De første 30 millionene utbetales i sin helhet. Beregnet tilskuddsbeløp utover disse 30 millionene avkortes med en faktor på 0,5. Maksimal utbetaling på 80 millioner nås med andre ord dersom beregnet kompensasjonsbeløp utgjør minst 130 millioner. 

Tilskuddet kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

Bedrifter som hadde underskudd på ordinært resultat før skatt i 2019 risikerer avkortning med 1/12 av underskuddet. Dersom underskuddet er minst like stort som summen av faste uunngåelige kostnader, blir det ikke noen utbetaling i det hele tatt.

Per 15.05.2020 er begrensningen som gjelder selskaper med underskudd på ordinært resultat før skattekostnad i 2019 omformulert. For å unngå reduksjon er kravet nå at selskapet må ha bedre resultat i januar/februar 2020 enn 2/12 av underskuddet i 2019. Det er ikke krav om overskudd i januar/februar 2020. Nytt er det også at en autoriserte regnskapsfører, og ikke bare en revisor, kan bekrefte dette.

Regel for mars: For konsern der summen av samlet tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet vil overstige 30 millioner kroner, skal søknad for de enkelte selskapene i konsernet som søker om tilskudd skje samlet. Hvis tilskuddsbeløpet ikke overstiger beløpsgrensen, er det valgfritt for konsernet om søknad skal sendes samlet eller for hvert av de enkelte konsernselskap. 

Konsernbestemmelsen er gjort vesentlig om for april og mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Det som likevel kan trekkes frem er at også tilfeller hvor personlig eier og nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskaper, skal også disse anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april og senere.

UUNNGÅELIGE FASTE KOSTNADER

I forskriften er de kostnader som regnes som faste uunngåelige kostnader ramset opp. Dette gjelder kostnader som kan henføres til disse postene i den skattemessige næringsoppgaven:

Post nærings-oppgavenNavn post
6300Leie lokale, men begrenset til kostnad for næringslokaler
6310 Leasing av bil
6340Lys og varme
6395Renovasjon, vann, avløp i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
6400Leie maskiner, inventar, transportmidler, datasystemer mv
6700Revisjon- og regnskapshonorar
6995Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.
7040Forsikring og avgifter på transportmidler
7490Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500Forsikringspremie
8150 Netto rentekostnad

Dette betyr at for eksempel personalforsikringer og fremmedytelser (som for eksempel vakthold) faller utenfor.

Kostnader som er avtalt etter 1. mars 2020 skal ikke medregnes. Kostnadene kan heller ikke settes høyere enn det som var avtalt mellom søker og avtalemotparten per 1. mars 2020. Dette er gjort for å hindre misbruk. 

Bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr.

For støttemånedene april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

BEKREFTELSE FRA REGNSKAPSFØRER ELLER REVISOR

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Som hovedregel skal foretaket selv kunne velge om det vil benytte autorisert regnskapsfører eller revisor.

Det er laget en egen veileder om innhold og krav til bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Veiledningen gjelder tilsvarende for bekreftelse som skal legges ved årsregnskapet eller ved levering av skattemeldingen for 2020.

I arbeidet med å utvikle veilederen har det blitt lagt stor vekt på hensynet til kontroll og pålitelighet, samtidig som dette måtte veies opp mot hensynet til støttemottakers administrative byrder. Både regnskapsførere, revisorer og støttemottakere må være forberedt på at det kan være nokså arbeidskrevende å oppfylle forventningene i veiledningen.

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil.

YTTERLIGERE VILKÅR SOM SØKEREN MÅ OPPFYLLE

Foretak som søker tilskudd, må i tillegg til det som allerede er nevnt oppfylle følgende vilkår:

 1. Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.
 2. Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt på søknadstidspunktet
 3. Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert av foretak som ble etablert i 2018 eller tidligere. Øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven kapittel 8 med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til tilskuddsordningen trer i kraft, eller fra det senere tidspunktet foretaket ble etablert, må være levert.
 4. Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.
 5. Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 6. Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.
 7. Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene, jf. konkursloven kapittel XVIII.

Vi må for øvrig ta forbehold om feil i artikkelen. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon